top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

KLANTENZORG

klantenzorg

Welkom bij homeboy,

waar we niet alleen houten kunstwerken creëren, maar ook zorgen voor een bijzondere ervaring voor elke klant. We begrijpen de schoonheid en uniciteit van hout als een natuurlijk materiaal en als de essentie van onze creaties.

Hout, een levend en ademend materiaal, kan onder invloed van weersomstandigheden lichtjes veranderen. Deze subtiele transformaties zijn een eerbetoon aan de aard van het materiaal, en elk mogelijke oneffenheid weerspiegelt het unieke karakter van handwerk. Onze ambachtslieden omarmen deze eigenschappen en integreren ze in elk stuk dat we creëren.

Hoewel we een eenmanszaak zijn, streven we ernaar om jou een onvergetelijke ervaring te bieden. We zetten ons in om elke klant tevreden te stellen, en we zullen altijd luisteren naar je feedback en wensen. Jouw tevredenheid staat bij ons voorop.

Als je om welke reden dan ook niet helemaal tevreden bent met je aankoop, bieden we een retourbeleid van 14 dagen aan. We willen dat je volledig gerustgesteld bent bij het kiezen van een Homeboy-product, en als iets niet helemaal aan je verwachtingen voldoet, kun je het binnen deze periode naar ons terugsturen.

Dank je voor het kiezen van Homeboy om jouw leefruimte te verfraaien. We staan klaar om je te helpen en streven ernaar om een glimlach op je gezicht te toveren, elke keer dat je naar een van onze unieke creaties kijkt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor eventuele vragen of opmerkingen. Jouw tevredenheid is onze passie.

Met warme groeten,

homeboy

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden homeboy creations

E-mail: info@homeboycreations.com
Website: homeboycreations.com


 

Definities

 1. homeboy creations: homeboy, gevestigd te Krimpen a/d IJssel onder KvK nr. 90511220.

 2. Klant: degene met wie homeboy creations een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: homeboy creations en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens homeboy creations.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen die homeboy creations hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die homeboy creations hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan homeboy creations te allen tijde wijzigen. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die homeboy creations niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 5 - Monsters en modellen 

 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. homeboy creations mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen  na levering  te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat homeboy creations de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

 4. homeboy creations behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 7 - Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is homeboy creations gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan homeboy creations. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag homeboy creations zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van homeboy creations op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door homeboy creations, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan homeboy creations te betalen. 

Artikel 8 - Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is homeboy creations gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. homeboy creations roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan homeboy creations, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 12 - Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt

 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

 • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

 • het product geen los tijdschrift of losse krant is

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@homeboycreations.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van homeboy creations, homeboycreations.com, kan worden gedownload.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan homeboy creations, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 14 - Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan homeboy creations heeft geretourneerd, dan zal homeboy creations eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van homeboy creations voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Artikel 15 - Vergoeding retourkosten 

 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 


Artikel 17 - Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Artikel 18 - Retentierecht 

 1. homeboy creations kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van homeboy creations heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan homeboy creations.

 3. homeboy creations is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 19 - Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan homeboy creations te verrekenen met een vordering op homeboy creations. 

 

Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. homeboy creations blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van homeboy creations op grond van wat voor met homeboy creations gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan homeboy creations zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 4. Indien homeboy creations een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft homeboy creations het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Artikel 21 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij homeboy creations, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft homeboy creations het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan homeboy creations kan tegenwerpen.

Artikel 22 - Levertijd 

 1. De door homeboy creations opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van homeboy creations.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij homeboy creations niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 23 - Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 24 - Transportkosten 

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 25 - Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan homeboy creations niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan homeboy creations, bij gebreke waarvan homeboy creations niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 28 - Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 30 - Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 4. Houtproducten zijn natuurproducten en daardoor onderhevig aan weersomstandigheden en/of kleurverschillen, hierop kan geen beroep worden gedaan.

Artikel 31 - Ruilen 

Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

 • het product is nog niet gebruikt

 • Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Artikel 41 - Vrijwaring

 

De klant vrijwaart homeboy creations tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door homeboy creations geleverde producten en/of diensten. 

 

Artikel 42 - Klachten

 1. De klant dient een door homeboy creations geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant homeboy creations daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen homeboy creations uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat homeboy creations in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat homeboy creations gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 43 - Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan homeboy creations.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling homeboy creations ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 44 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als homeboy creations een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan homeboy creations verschuldigd zijn. 

 

Artikel 45 - Aansprakelijkheid homeboy creations

 1. homeboy creations is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien homeboy creations aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. homeboy creations is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien homeboy creations aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 46 - Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van homeboy creations vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 47 - Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer homeboy creations toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door homeboy creations niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat homeboy creations in verzuim is. 

 3. homeboy creations heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien homeboy creations kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 48 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van homeboy creations in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan homeboy creations kan worden toegerekend in een van de wil van homeboy creations onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van homeboy creations kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor homeboy creations 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat homeboy creations er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. homeboy creations is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 49 - Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Artikel 50 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. homeboy creations is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal homeboy creations zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 51 - Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van homeboy creations. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 52 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat homeboy creations bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel ongedefinieerd - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar homeboy creations is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 03 augustus 2023.

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Zodra je onze website homeboycreations.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03 augustus 2023.

 

 

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

 2. Wie gebruikt je gegevens? 

 3. Van wie gebruiken we gegevens?

 4. Hoe komen we aan je gegevens?

 5. Welke gegevens van je gebruiken we?

 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

 7. Hoelang bewaren we je gegevens?

 8. Met wie delen we je gegevens?

 9. Waar slaan we je gegevens op?

 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

 11. Wat mag je van ons vragen?

 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

 13. Welke cookies gebruiken we?

 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
   

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

2. Wie gebruikt mijn gegevens?
homeboy is verantwoordelijk voor de website homeboycreations.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: 

homeboy
Rotterdamseweg 29 
2922AM Krimpen a/d IJssel
KVK: 90511220

 

 

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

Alle directe betaalgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.


3. Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

 

4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • onze website bezoekt

 • een account aanmaakt 

 • gegevens invult op onze website

 • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

 

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die je op onze website invoert, of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden. Denk aan inloggegevens; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen. Inclusief reactietijd van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie). Zoals betaalgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

 

 

5. Welke gegevens gebruiken we van je?
We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam 

 • geslacht

 • woonadres of vestigingsadres

 • bezorgadres

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • betaalgegevens

 

 

 

 

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken: 

 

We verzamelen niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Om de diensten te leveren en te exploiteren;

 2. Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

 3. Om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers en gebruikers, met algemene of gepersonaliseerde dienstgerelateerde mededelingen en reclameboodschappen;

 4. Om toegevoegde statistische gegevens en andere toegevoegde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze diensten te leveren en te verbeteren; 

 5. Om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

7. Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.  Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op. 


8. Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen. 

 

9. Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

 

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. 

 

11. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.


Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. 

 

Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

 

Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. 

 

Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 

 

Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst. 

 

Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. 

 

Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. 

 

Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van homeboy die je klacht gaat behandelen. 

 

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?  
Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@homeboycreations.com. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. 

 

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring. 

 

13. Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.  
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina?s en populaire onderwerpen

 

 

 

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen. 

 

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@homeboycreations.com. We helpen je graag.

PAYMENT METHODS

 • Credit / Debit Cards

 • PAYPAL

 • Ideal

bottom of page